Trang chủ Kinh doanh Mảng bất động sản đem về gần 3.700 tỷ doanh thu cho CII năm 2022

Mảng bất động sản đem về gần 3.700 tỷ doanh thu cho CII năm 2022

qua admin
0 nhận xét

By 2022, CII will have 64%. Kế tiếp là mảng thu phi giao thông chiếm 25%.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mann: CII) Vừa công bố bố bốp nhất quý IV/2022 với Doanh th Th th th th th th th th melp

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 34% lên 234 tỷ đồng, còn chi phí tài chính giảm 23% còn 353 tỷ đồng. Kết QUả, lợi nhuận sau thuế của cii t 44 tỷ ồng trong kHi quý IV/2022 lỗ 368 tỷ ồng.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ CII.

Luỹ kế năm 2022, công ty ghi nhận 5.756 tỷ ồng doanh thou thou thou thou thu thu thu thu thu thu thu thu thu thu thu thu thu thu ồi năm tr married.

So với kế hoạch tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng 757 tỷ đồng cho năm 2022Với 731 tỷ đồng lãi ròng, CII hoàn thành 97% mục tiêu lợi nhuận và 72% kế hoạch doanh thu.

Cheongnam 2022mảng bất động sản đóng gop nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu với 3.662 tỷ đồng, chiếm 64%. Kế tiếp là mảng thu phi giao thông với 1.445 tỷ đồng, chiếm 2Five%. Còn lại là doanh thu từ mảng xây dựng, cung cấp nước sạch, lắp đặt vật tư ngành nước...

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tổng tài sản của CII tính đến cuối quý IV/2022 A 28.596 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. corn tiền, tiền gửingân hàng, đầu tư trai phiếu là 473 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại ngày 3January 12, 2022 của CII 1.641 tỷ đồng, giảm 64% so với đầu năm. các bất động sản đang chờ ban chiếm 66% hàng tồn kho với 1.079 tỷ đồng, đây là các dựán Khu nhà ở Chung cư ở ro 3.15lô 3.2 và số 512 Điện Biên Phủ.

Tính đến cuối quý IV/2022, CII bỏ ra 1.881 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 39% so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của CII tại ngày 31/12/2022 là 14.582 tỷ đồng, chiếm 51% tổng nguồn vốn, chủ yừngu hủ. Trong đó trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới gần 3.13Four tỷ đồng và 3.085 today Don trái phiếu dài hạn. Trong năm 2022, công ty phải trả khoảng 1.120 tỷ đồng tiền lai.

Cuối quý IV/2022, vốn chủ sở hữu CII đạt 8.331 bao gồm 2.493 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

You may also like

Để lại một bình luận