Trang chủ Kinh doanh Quốc hội lùi thời gian xem xét sửa đổi luật Đất đai

Quốc hội lùi thời gian xem xét sửa đổi luật Đất đai

qua admin
0 nhận xét

Chiều 13.6, với 92,77% đại biể uthamgi abiểu quyết tán thành, Quố chội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựn gluật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉ nh Chương trình xây dựn gluật, pháp lện n năm 2022.

Đại biểu Quốch ội bấm nút thông qua Nghị qu yết về Chương trình xây dựn gluật, pháp lện hnăm 2023

giahân

Theođó, Quốchội quyết định điều chỉ nh thờ igi an trình đối với dựán luật Đất đai (Sửa đổi) từ choý kiến ​​tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) sang choý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022) và kỳ).

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có đại biểu đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đây là dự án luật quan trọng, cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết T.Ư 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sá ch phá pluật về đất đai.. Việc nài nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng, khaithá chiệu quản guồn lực đất đai phục vụyêuc phát triển kinhtế –xãhội của đất nước.

Tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tập trung nghiên cứu, sớm hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo đúng tiến độ.

\ n

Trường hợp dự án được chuẩn bị tốt, ý kiến ​​đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua luật.

Luật Đất đainăm 2013 có hiệu lực từ ngày 1.7.2014. Chính phủ trình và Quốc hội đã quyết định đưa dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai 2013 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 nhưng sau đó, Chính phủ đãn hiều lần đềng hị lù ilại..

Ngoài điều chỉnh thời gian sửa đổi luật Đất đai, Nghị quyết của Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến ​​và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022) theo quy trìnhtạimộtkỳhọpdựánluậtPhòng、chốngrửatiền(sửađổi); bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022) các dự án luật Đấu thầu (sửa đổi);, luật Giá (sửa đổi), luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), luật Hợ p tác xã (sửa đổi) và luật Phòng thủ d

Đối với Chương trình xâ y dựng luật, pháp lệnh năm 2023: kỳ họp thứ 5 (tháng 5.2023), Chính phủ sẽ trình người tiêu dùng (sửa đổi), luật Đấu thầu (sửa đổi), luật Giá (sửa đổi), luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), luật Hợp tác xã (sửa đổi) và luật Phòng thủ dân sự.

Bên cạn hđó, Chính phủ trình Quố chội choý kiến ​​về 6 dự án luật khác, gồm: luật Đấtđi, luật Kinhdoanh bất động sản (Sửa đổi); luật Nhàở (sửa đổi); luật Tàin guyên nước (sửa đổi); luật Viễn thông (sửa đổi)

You may also like

Để lại một bình luận