Trang chủ Kinh doanh Quý IV/2022, CII tiếp tục thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính

Quý IV/2022, CII tiếp tục thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính

qua admin
0 nhận xét

ctcp’utưhạtầngkỹtp.hcm (cii -sàn Hose) ghinhậndoanh thu tt tomung 192,9% và thoátl

TrongQuýIV/2022, sexuality Thehạtầngkỹtp.hcmghinhậndoanh thu t1.865,2 tỷng, tîng192,9% cùng kỳ lỗ 367,99 tỷ đồng, tức tăng thêngỻỷm 411,6

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 274,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 221,8 tỷ đồng lên 302,6 tỷ đồng; Tai Chi chi phí tài chính giảm 23%, tương ứng giảm 59,7 tỷ đồng về 352,9 tỷ đồng; doanh nghiệp Tang 12%, tương ứng tăng thêm 16,8 t đồng lên 156,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét Vềhoạt deer ng kinh doanhcốtl¿ 6 tỷ đồng.

Có thể thấy lợi nhuận cốt lõi ghi nhận lỗ 207 tỷ đồng, Công ty thoát lỗ chủ yếun nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 233,8 tồng.

luỹkếkếtrongnæm2022, sex Thehạtầngkỹtp.hcmghinhậndoanh thu yo t5.755,7tỷỷ, t thung 101,2% 242,1 tỷ đồng, tức tăng thêngỻm 411,6 tỻđ

Trong năm 2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ 557,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.149,62 tỷ đồng. nhưvậy、nhưuthhạtầngkỹthuậttp.hcm chỉthoátlỗtrongnîmtàichínhnhờghinhậndoanh thu t thuichính1.529,4tỷngsung s

CII thoát lỗ năm 2022 nhờ thoái vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư (Nguồn: BCTC).

CII thuyết minh doanh thu tài chính năm 2022 chủ yếu la 810 tỷ đồng từ lãi thoai vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tāi chính tà; 666,8 tỷ đồng lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trai phiếu…

Trongnîm 2022, gender Thutưhạtầngkỹthuậttp.hcmchặtkếhochchdoanhthu8.010,7tỷchngvàlợinhuậnsauthuếcổcổcomty ty m nhưvậy, kếtthúcn¡ 2022 vớilợinhuậnsauthuếcoungcôngtymẹlà730,9tỷcom, côngtykhônghohoànthànhkếhochlợnhunnnnnnnnnnnnnnnn n’v hhm

Thanh toán trái phiếu đáo hạn trong 1 năm lên tới 3.161 tỷ đồng

tínhtới31/12/2022、tổngtàisảncủa Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 8.524,5 tỷ đồng, chiếm 29,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dai hạn ghi nhận 5.902 tỷ đồng, chiếm 20, 6% tổng tài sản; các khoản phản hạn ghạn ghận ghận 4.617,1 tỷ ồng, chiếm 16,1% tổNG tài sản; tàn dài hạn khác ghận 3.037,6 tỷ à à à à à à tỷ à à à à khoản mục khác.

Trongnîm、biến性nglớnnhnhấtchủyếutiềnvàchầuthetàichínhngắnhạngiảm32,1%sovớinîm、tươngứnggiảm433,7tỷngvề915,6tỷnhg; tồn kho giảm 63,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.908,6 tỷ đồng về 1.640,8 tỷ đồng; các khoản phải thu dai hạn tăng 60,4% so với ầu năm, tương ứ tăng thêm 2.221,5 tỷ ồngn 5.902 tỷ ồ ồng; tàn dở dang dài hạn gim 74,7% so với ầu năm 8 tỷ đồng …

CII phát sinh các giao dịch mới với Năm Bảy Bảy (Nguồn: BCTC)
CII phát sinh các giao dịch mới với Năm Bảy Bảy (Nguồn: BCTC)

côngtythuyếtminhphảithudàihạntt壇、yếudodophátsinh1.361tỷ鹿 Ngoài ra, CII còn cóthêm khoản phải thu khác 513,6 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Tồn kho CII giảm mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Tồn kho CII giảm mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Đối với cơ cấu tồn kho, tồn kho giảm mạnh chủ yếu do Công ty giảm ghi nhận group chung cư tại lo 3.15 khi đầu năm ghi nhận là bất động sản dở dang 2.371,8 tỷ đồng.

ngoàira、mộtchiểmtrgrưuýchiphíxâydngdang dangcũnggiảmmạnhtrongn弁、nguyênnhậndokhôngcònghinhhậnd không còn ghi nhận so với đầu năm ghi nhận 771 tỷ đồng dự án bất động sản NBB II…

ngoàira, tínhtớicuốinæm2022, tổngnợvayngắnhạnvàihạngiảm14,4% sovớiầunîm, tươngứnggiảm2.457,3tỷ

Theo thuyết minh lịch thanh toán nợ vay và trai phiếu, trong 1 năm phải thanh toán 3.585,9 tỷ đồng (tổng tiền mặt còn lại 915,6 tỷ đồng); trong năm thứ hai là 2.553,8 tỷ đồng; từ năm thứ ba đến năm thứ năm là 2.768,4 tỷ đồng; và sau năm năm là 4.120,8 tỷ đồng.

Trong ware, riênglịchthanhtoántráiphiếutrong vòng 1 nîmlà 3.161 tỷ deer ng, tron ​​nîmthhailà 1.590 tỷ .

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM van vốn và giảm sở hữu Công ty con trong năm 2022

tháng 11/2022, ciithôngquakếhochchdựkiếnthoáivốntoànbộ499.998cổphiếuctcp utưhạt Mục đích thoai vốn nhằm cấu trúc danh mục đầu.

theotìmhiểu, ctcp

chbiết, thờiđiểm 31/12/2022, ciiāgiảmsởhữutừ 99,99%

NGOàira, Trongn³2022, CIICũNG deer giảmsởutừ65, 32 % vềcòn37,52 % vốntạirtcp con sang công ty liên kết và ghận lợ Nhận ột bảy bảy bảy n tăy n tăy n tăy n tăy

You may also like

Để lại một bình luận