Trang chủ Kinh doanh Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

qua admin
0 nhận xét

Đổi mới cơ chế điều phối vùng

phóthủtướngchínhphủlêvいただければヴァンヴァンヴァーキ、banhànhquyết性nhsố986/qu-ttg ttg ttgthànhlậphộiồng kinh tế – xã hội của Vùng Thủ đô và Thủ đô Hà Nội phát triển thịnh vượng, bền vững và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

theo sex, vùngtthủtthủm10tỉnh, thànhphốtrựcthuộctrung

vùngthủnh10tỉnh, thànhphốtrựcthuộctrung

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất và giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên kết vùng trong các lĩnh vực, nội dung phối hợp được quy định tại Nghị định số 91/2021/NĐ-CP bàn hành

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng điều phối vùng có Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Các Ủy viên hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực); Thứ trưởng và tương đương của các Bộ và cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND 9 tỉnh còn lại và 1 đại diện chuyên gia, 1 đại diện có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp của Vùng Thủ đô.

Thường trực Hội đồng điều phối vùng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng.

Hội đồng điều phối vùng có thể thành lập các tiểu ban lam đầu mối điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng.

Bộ máy tham mưu, giúp việc của Hội đồng điều phối vùng, các bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến hoạt động điều phối vùng, gồm: Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Tổ điều phối cấp Bộ 、 Tổ điều phối cấp tỉnh và Tổ chuyên gia tư vấn.

bộkếhochchvàchầutưlàcơquanlàmnhiệmvụthngtrựccủahộihộiiồng

5 nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối vùng

Quyết định nêu rõ 5 nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối vùng, gồm:

1- Liên kết phát triển kinh tế – xã hội Vùng Thủ đô.

2 -chiềuphốixâyddựngvàthựchiệnquy ho ho ho ho hhhu ngbằngbằngsônghồngvùngtrungdu dumiềnnúibắcthekỳ2021-2030, tầmnhnn’n n’n’n sex n. Vùng Thủ đô.

3- Điều phối tham gia xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp cho chính quyền Thủ đô.

4-cácnộidung, lĩnhvựcphốihợplàtấtcảcáclĩnhvựckinhtế, xãhhội, trongutiêncáclĩnhvựctrọngtâmquy /2021 của Chính phủ.

5- Nội dung, lĩnh vực khác theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

vềnhiệmvụ, quyềnhạn, hội sex đô, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

bêncạnh崇拝、hộing conggiúpthủtướngchỉcho鹿uphối、kiểmtra、giámsátthựchiệncáchoạthngtronglĩnhvực、 phốihợpvớicácbộ、cơquan trung khu công nghệ cao、khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng trong khu du lịch quốc gia; đổi mới sáng tạo.

Hội đồng sẽ thông qua kế hoạch điều phối vùng hằng năm và 5 năm của Vùng Thủ dô; giảiquyếtcácvấn性vềliênkết、phốihợpgiữacácbộvớicáctỉnh、thànhphốtrongvùngtthevhung thevàgiữacáctỉnh、thanh ph cấp thiết vượt thẩm quyền và khả năng đối với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô .

Đồng thời, Hội đồng sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong Vùng Thủ đô thực hiện các nội dung phối hợp, giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền các địa phương trong vùng hoặc những vấn đề không đạt được sự đồng thuận;

ngoàira、hộingsẽyêucầucácbộ、cơquan ngangbộ、cơquanthuộcchínhphủ、ubndcáctỉnh、thànhphốtrongvùngthủghủch , thông tin, số liệu báo cáo, giải trình các vấn đề liên quan (thong trường hợp cần thiết) để thực hiện nhiệm vụ củộội vốốốốốốốốốố…

You may also like

Để lại một bình luận