Trang chủ Kinh doanh VIX: Lãi sau thuế quý 3 giảm 40%, nắm hơn 3.1 ngàn tỷ đồng trái phiếu

VIX: Lãi sau thuế quý 3 giảm 40%, nắm hơn 3.1 ngàn tỷ đồng trái phiếu

qua admin
0 nhận xét

VIX: Lãi sau thuế quý 3 giảm 40%, nắm hơn 3.1 ngàn tỷ đồng trái phiếu

Theo BCTC quý 3/2022, CTCP Chứng khoán VIX (hose: VIXbáo lãi saả gi gi m 40% so với cùng kỳ, còn hơn 88 tỷ ồn 88 tỷn thu tự tự tự doanh, môi giới, cho vay, tư vản và bảnh ạnh ạnh ạnh ạ ệ à à à à à à., à

Tự doanh lãi hơn 60 tỷ đồng song lợi nhuận vẫn đi lùi

Quý 3, VIX ghi nhận tổng doanh thu hơn 182 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2022 của VIXĐvt: Tỷ đồngTương tự, doanh thumoi giới chứng khoán đi lùi 60% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 32.6 tỷ đồng, xuống mức 21.5 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm 74%, còn hơn 740 triệu đồng. VIX không ghi nhận doanh thu từ hoạt động tư vấn trong quý 3 (cùng kỳ hơn 2.7 tỷ đồng).

Ở mảng tự DOANH, lai các tài sản tàn tàn tành tnh ghậnhận qua lai/lỗ (fvtpl) giảm 54% so với cùng kỳ, còn 118 tỷ ồ ồng. Lỗn tàn tàn tàn tành fvtpl Chi phí tự doanh gấp gần 14 lần cùng kỳ, chiếm 9.1 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí đã giảm 63% so với cùng kỳ, xuống còn 72.5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng doanh thu quý 3 của VIX giảm mạnh do các hoạt động chính gồm tự doanh, môi giới, cho vay và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán.

Với diễn biến trên, VIX báo lợi nhuận sau thuế hơn 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 147.6 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 40% so với cùng k.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIX ghi nhận tổng doanh thu hơn 612 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế gần 415 tỷ đồng, giảm 28%.

Southern Hemisphere 2022 VIX lênkếhoạchlợinhuậnsauthuết 656tỷchng, giả mgần 11% sovớinæm 2021. sau 9tháng, côngtyãthchhiệnchh

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1 ngàn tỷ

Tại ngày 30/09/2022, danh mục tài sản FVTPL conng ty ghi nhận gần 4.7 ngàn tỷ đồng, gấp gần 3 lần con số 1.6 ngàn tỷ Ļỷ đ

Quy mô danh mục mở rộng là do VIX mua vào lượng lớn trái phiếu. Giá trị trai phiếu VIX nắm giữ len tới hơn 3.1 ngàn tỷ đồng, gấp 3.6 lần đầu năm, chiếm gần 70% tổng tài sản FVTPL.

Song song đó, Công ty cũng mở quy mô danh mục cổ phiếu từ 628 tỷ đồng lên hơn 1.4 ngàn tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi.

Đángchúý, VIX ghi nhận lãi dự thu hơn 78 tỷ đồng gồm lai trai phiếu、cổ tức cổ phiếu niêm yết、lãi cho vay margin và lãi tiền gửi có kỳ hạn. Một trong những yếu tố chính đóng góp vào lợi nhuận quý 3 của VIX đến từ cổ tức, tiền lãi phát sinh tài sản tài chính FVTPL, đạt hơn 100 tỷ đồng.

Theo bảng lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VIX quý 3 âm gần 1.2 ngàn tỷ đồng. Chủ yếu do chi tiền mua tài sản tài chính.
Một số chỉ tiêu can đối kế toán tại ngày 30/09/2022 của VIXĐvt: Tỷ đồng


Nguyen: VietstockFinance

Tài sản chủ yếu nằm ở tiền mặt và danh mục FVTPL

Tổng tài sản của VIX tính tới cuối quý 3 đạt hơn 8.2 ngàn tỷ đồng, tăng 74% so với đầu năm. Quy mô vốn và tài sản của Công ty tăng mạnh nhờ đợt tăng vốn điều lệ từ 2.7 ngàn tỷ đồng lên hơn 5.8 ngàn tỷ đồng.

tớicuốiquý3, phầnvốntîngthêmsunghnbổchủyếuvàohaikhoảnmụcchínhlàtiềnmặtcùngcáckhoảntươngngngtiềnvàtàisnhffppl. Giá trị tiền và tài sản FVTPL của VIX chiếm tới hơn 80% tổng tài sản.

Trong đó, số dư tiền mặt lên tới gần 475 tỷ đồng, gấp 6 lần đầu năm.

Nhờ nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu, VIX đã mạnh tay giảm áp lực nợ vay. Cuối quý 3, Công ty không ghi nhận vay nợ ngắn hạn, trong khi đầu năm có vay 250 tỷ đồng. Đối với nợ dài hạn, Công ty giảm dư nợ trai phiếu từ 500 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng.

Yến Chi – Thế Mạnh

Fili

You may also like

Để lại một bình luận