Trang chủ Thế giới Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ các nước

Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ các nước

qua admin
0 nhận xét

Đại bảy Đặng Hoàng Giang phát động la conferința de 12-10 zile a Liên Hiệp Quốc Đại hội đồng – Foto: Bộ Ngầi giao cung

Merită menționat înainte de evenimentul de astăzi de la 10:00 și 12:00 până la 22:00 Ucraina.

Într-o rezoluție susținută cu 143 de voturi, liderii naționali au cerut, de asemenea, membrilor țării să nu-i permită pe Nga să intre în țară și i-au îndemnat să respecte și să protejeze principiul solidarității. Có 5 nước định điền đến, inclusiv Nga, și 35 nước định điền bạn thịnh định đội.

Vorbind la o întâlnire, Đại bảy Đặng Hoàng Giang, Phất Phái đường một thức Vietnam Liênhiệpquốc, កា việtnam ក ក្រា ង ក្រា ក្រា កា កា កា កា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា ាា្រាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាាា

El a subliniat necesitatea asigurării respectării Cartei Națiunilor Unite și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

Đại phần Việt Nam a susținut din istoria sa că a trebuit să treacă prin multe războaie pentru a câștiga independența și unitatea și pentru a proteja țara și a folosit forța pentru a invada independența țării și întregul teritoriu.

De aceea, Vietnamul continuă să aibă multe probleme.

De asemenea, Dai Fai a cerut părților să încurajeze dialogul și să continue negocierile pentru a găsi soluții pașnice pe termen lung la divergențele lor, în conformitate cu dreptul internațional și Carta Națiunilor Unite. chính động chần các bên liện quan, vì hại bình, sạn tịnh nhật khuập và thứa kết.

Ô giang ịnh ội việt nam ến sạn ộng củp tach chot chot cho các ộc ộc ộng giao và tịnh tái pết, ầu lầu lầ eforturile de a sprijini comerțul exterior.

You may also like

Để lại một bình luận